ELEKTRĖNŲ SANATORINĖ MOKYKLA
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Adresas: Geibonių km. LT-26130, Elektrėnų savivaldybė
Tel./ faks. nr. (8 528) 39 657
Įstaigos kodas: 195000186

Tarybos

MOKYKLOS TARYBA
 
Tikslas – telkti mokyklos darbuotojus demokratiniam mokyklos valdymui, svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.
 
Uždaviniai:
1. Gerinti ugdymo kokybę.
2. Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius mokyklos bendruomenėje.
3. Kurti saugią ir šiuolaikišką mokyklos aplinką.
 
Pirmininkė – Aldona Sabaliauskienė, vyriausioji auklėtoja;
 
Nariai:
Nijolė Janonienė, vyriausioji auklėtoja (posėdžių sekretorė);
Bronislava Kurmilavičienė, vyriausioji mokytoja;
Lilija Sugintienė, VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės vaikų skyriaus vedėja;
Valdas Strasevičius, pradinių klasių mokytojas.
 
 
MOKYTOJŲ TARYBA
 
Tikslas – nuolat nagrinėti ir spręsti pedagogų profesinius bei bendruosius ugdymo klausimus.
 
Uždaviniai:
1. Užtikrinti Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą mokomajame procese.
2. Individualizuoti ugdymo procesą, siekiant aukštesnių mokimosi rezultatų.
3. Tobulinti ugdymo kokybę taikant aktyviuosius mokymo metodus.
4. Kurti mokiniams saugias mokymosi aplinkas.
 
Pirmininkė – Marija Vaičiūnienė, mokyklos direktorė;
 
Nariai:
Vitalija Kubilienė, mokytoja metodininkė (posėdžių sekretorė);
mokyklos pedagogai.
 
METODINĖ TARYBA
 
Tikslas – aukštesnės ugdymo kokybės siekimas, nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos augimas, mokimosi aplinkų, skatinančių aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą, kūrimas.
 
Uždaviniai:
1. Taikyti darbe įvairius pažangos ir pasiekimų vertinimo instrumentus, kad mokiniai ugdytųsi mokėjimo mokytis kompetenciją.
2. Tobulinti pamokos planavimą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.
3. Sudaryti mokytojams sąlygas tobulinti asmenines ir profesines kompetencijas, organizuoti mokytojų gerosios patirties sklaidą.
4. Kurti įvairių galimybių teikiančią mokymosi aplinką, pritaikytą aktyviam mokymuisi, mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimui.
 
Pirmininkė – Emilija Bujienė, vyriausioji mokytoja;
 
Nariai:
Silva Medžiūnienė, vyriausioji mokytoja (posėdžių sekretorė);
Danguolė Naujalienė, vyriausioji auklėtoja, mokytoja;
Jonas Žakevičius, auklėtojas metodininkas.
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-09-27