ELEKTRĖNŲ SANATORINĖ MOKYKLA
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Adresas: Geibonių km. LT-26130, Elektrėnų savivaldybė
Tel./ faks. nr. (8 528) 39 657
Įstaigos kodas: 195000186

Apie įstaigą

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikianti kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga, priklausomybės tipas – savivaldybės mokykla.
Mokyklos darbą reglamentuoja mokyklos nuostatai, kuriuos tvirtina steigėjas mokyklos tarybai pritarus.
Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija – mokyklos taryba, lygiomis dalimis telkianti mokytojų, auklėtojų, medicinos darbuotojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
Mokytojų, auklėtojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti, sudaryta nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija – mokytojų taryba.
Dokumentų valdymas ir saugojimas mokykloje vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.
 
 
MOKYKLOS ISTORIJA
 
Elektrėnų sanatorinė pagrindinė mokykla yra įsteigta 1997 m. kovo 27 d. Vilniaus apskrities viršininko 1997 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 456.
 
Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – švietimas, tai yra: pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas, sergančiųjų, negalinčių vaikščioti mokinių individualus mokymas.
 
Nuo 2010 m. liepos 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 592, mokyklos savininko teises ir pareigas perėmė Elektrėnų savivaldybės taryba.
Nuo 2010 m. rugsėjo 8 d., Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. TS-176, mokykla pakeitė pavadinimą į Elektrėnų sanatorinę mokyklą.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1146 akredituota mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa ir  Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-304 mokyklos tipas – gimnazija.
 
Mokyklos tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą besigydantiems mokiniams, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.